דוד קאַץ שטעלט פֿאָר, לייענט און פֿאַרטײַטשט, דאָס ערשטע קאַפּיטל פֿון חיים גראַדעס קלאַסישן ראָמאַן װעגן
דער מוסר־באַװעגונג, צמח אַטלאַס: די ישיבֿה.

פֿאַרשרײַבט זיך איצטער אין קאַנאַל און לאָמיר־זשע לייענען און דיסקוטירן װײַטער דאָס מײַסטערװערק פֿון חיים גראַדע’ן, איינער פֿון די גרעסטע ייִדישע שרײַבער פֿון צװאָנציקסטן יאָרהונדערט.

לאָדט אַראָפּ דעם ערשטן באַנד אָט אָ דאָ אונטן. אַ גרויסן שיינעם דאַנק דער ייִדישער ביכער צענטראַלע, װאָס האָט עס לסוף דיגיטאַליזירט.

https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yiddish-books/spb-nybc206811/grade-chaim-tsemah-atlas-di-yeshive