אין אָנבליק פון דער הערשנדיקער גלאָבאַליזאַ-ציע מיט איר אָנגייענדיקער פּריװאַטיזאַציע – אין

אײַנקלאַנג מיט דער עקאָנאָמישער פּאָליטיק פון דער “ליבעראַלער” קדימה-פּאַרטיי און פֿון איר פינאַנץ-מיניסטער הירשזאָן, איז אָנצונעמען, אַז גאָר אין גיכן װעט אויך די אַרמיי װערן פּריװאַטיזירט, כּדי זי זאָל װערן עפֿעקטיװער, װי זי איז געװען איצט אין דער מלחמה אין לבֿנון.

דער ערשטער שריט אין דער ריכטונג איז שוין געװאָרן געמאַכט – דורך אַן אײנהייט פון מאָבילי-זירטע סאָלדאַטן רעזערװיסטן, װאָס האָבן זיך נאָרװאָס צוריקגעקערט פון דער מלחמה. היות װי די מאַגאַזינען פון זייער אײנהייט זענען געװען כמעט אויסגעליידיקט פון די נייטיקע קאַמפֿס- און פאַרזאָרגונגס-מיטלען, האָבן זיי באַשלאָסן זיך אַליין צו פֿאַרזאָרגן מיט אַלע נייטיקע אַרטיקלען – איינשליסלעך שוצקליידער קעגן קוילן – און דאָס שוין אויף זייער אייגענעם חשבּון – צו דער קומענדיקער מלחמה.

דאָס הײסט פּריװאַטיזאַציע מיט אַ חזון, מיט װיזיע!..

Original Publishing Date: October 11, 2006

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article“Simple,” But “Still Difficult” – Improving the Underpinnings of Israel’s Strategic Future
Next articleLet My People Know. A message for the Pesach Seder

Lebns Fragn (Life questions, Yiddish: לעבנס־פֿראַגן) was a Yiddish, Bundist-orientated magazine, published bimonthly in Israel. The first issue appeared in May 1951, under the editorship of Isachar Artuski. The responsibility for editing was shared by Ben-Zion (“Bentsl”) Tsalevitsh (1883–1967). Tsalevitsh had come to Palestine in 1922, after having been active for many years in the Bund in Białystok, and Artuski, a member of the Warsaw Bund since 1935, arrived in Palestine during the Second World War.

After Artuski’s death in November 1971, Yitzkhok Luden became editor. The last issue was published in April, 2014. Luden died November 4, 2017.