העלפֿט‮ ראַטעווען עמעצן ‮דאָס לעבן – גיט בלוט אויב איר‮ קענט נאָר, און וואָס‮ אָפֿטער!

Help to save someone’s life – give blood if you possibly can, as often as you can!
[HELFT RÁTEVEN ÉMETSN DOS LEBN – GIT BLUT OYB IR KENT, UN VOS ÓFTER!]
anemia: די אַנעמיע; די/דאָס בלוטאָרעמקײט
[DI ANÉMYE; DI/DOS BLÚTOREMKEYT]
antigen: דער אַנטיגען, ־⁠ען
[DER ANTIGÉN, -⁠EN]
apheresis: דער אַפֿערעז
[DER AFERÉZ]
blood bank: די בלוטבאַנק, …בענק
[DI BLÚTBANK, …BENK]
blood cell: דאָס בלוט־⁠קעמערל, ־⁠עך; דאָס בלוט־⁠קײַקעלע, ־⁠ך
[DOS BLÚT-⁠KÉMERL, -⁠EKh; DOS BLÚT-⁠KÁYKELE, -⁠Kh]
blood donor: דער בלוטגעבער, ־⁠ס; דער בלוטדאָנאָר, ־⁠ס
[DER BLÚTGEBER, -⁠S; DER BLÚTDONOR, -⁠S]
blood type: די בלוטגרופּע, ־ס
[DI BLÚTGRUPE, -S]
donate blood: <געבן בלוט; זײַן אַ בלו֜טגעבער <בלוטדאָנאָר
[GEBN BLUT; ZAYN A BLÚTGEBER <BLÚTDONOR>]
hemoglobin: דער העמאָגלאָבין
[DER HEMOGLOBÍN]
marrow: דער מאַר(ע)ך; דער קליאָק
[DER MÁR(E)Kh; DER KLYOK]
plasma: די פּלאַזמע
[DI PLÁZME]
platelet: דאָס פּלאַט־⁠קערפּערל, ־⁠עך
[DOS PLÁT-⁠KÉRPERL, -⁠EKh]
red blood cell: דאָס רױטע בלוט־⁠קעמערל, ־⁠עך; דאָס רױטע בלוט־⁠קײַקעלע, ־⁠ך
[DOS RÓYTE BLÚT-⁠KÉMERL, -⁠EKh; DOS RÓYTE BLÚT-⁠KÁYKELE, -⁠Kh]
Rh factor: דער רעזוס־⁠פֿאַקטאָר
[DER RÉZUS-⁠FÁKTOR]
transfusion: די טראַנספֿוזיע, ־⁠ס
[DI TRANSFÚZYE, -⁠S]
white blood cell: דאָס װײַסע בלוט־⁠קעמערל, ־⁠עך; דאָס װײַסע בלוט־⁠קײַקעלע, ־⁠ך
[DOS VÁYSE BLÚT-⁠KÉMERL, -⁠EKh; DOS VÁYSE BLÚT-⁠KÁYKELE, -⁠Kh]